Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1) Wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie oraz co najmniej 3-letni staż pracy
2) Znajomość przygotowania, prowadzenia i nadzorowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych – doświadczenie 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) Znajomość przepisów prawa z zakresu prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych.
2) Znajomość przepisów prawa budowlanego.
3) Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.
4) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.
5) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
6) Mile widziane studia podyplomowe z zamówień publicznych.
7) Mile widziana praca w jednostce samorządu terytorialnego lub administracji państwowej.

3. Dodatkowe umiejętności

1) Obsługa pakietu MS Office.
2) Prawo jazdy kat. B.

4. Cechy osobowości.

1) Odpowiedzialność.
2) Samodzielność.
3) Komunikatywność.
4) Umiejętność pracy w zespole.
5) Umiejętność podejmowania decyzji.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych
w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień.
2) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz dyrektywami Unii Europejskiej itp., a w szczególności:
a) przygotowanie dokumentów celem ogłaszania przetargów,
b) ogłaszanie przetargów,
c) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
d) udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
e) udział w pracach Komisji Przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej Komisji;
f) udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
g) sporządzanie protokołów postępowania o zamówienia publiczne.
3) Dokonywanie zamówień z wolnej ręki.
4) Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których ustawy
o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
6) Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Starostwie.
7) Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne komórki organizacyjne Urzędu
w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę oraz postępowań udzielania zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie w wnioskiem do Wydziału Księgowości.
9) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10) Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
11) Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
12) Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
13) Sporządzanie wzorów umów w sprawach zamówień publicznych.

6. Wymiar czasu pracy – pełen etat

7. Adres Urzędu:
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 arów Mazowiecki

8. Miejsce wykonywania pracy:

Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
9. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
 podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
 większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
 czas pracy – 8 godzin dziennie

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy jest zlokalizowane na pierwszym piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji znajduje się przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim w budynku dwupiętrowym. Brak windy. Na parkingu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

10. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) List motywacyjny,
2) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz klauzula informacyjna (w załączeniu do ogłoszenia),
7) Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu do ogłoszenia).

11. Termin składania dokumentów:

25 październik 2018r.

12. Miejsce składania dokumentów.

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Punkt Informacyjny (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie
z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale IZA” – liczy się data wpływu do Starostwa.

13. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu
0-22/733-72-15.

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.

Dokument wymagany w procesie rekrutacji na stanowiska urzędnicze

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych).

……………………………………………………..…………..
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w imieniu którego działa Starosta z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133, kod pocztowy 05-850, z którym można się skontaktować:
 telefonicznie pod numerem (22) 733-72-00, lub
 pod adresem e-mail: kancelaria@pwz.pl lub
 pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
 pod adresem e-mail: iod@pwz.pl
 pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany ustawie o pracownikach samorządowych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz do momentu odwołania zgody.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przetwarzania. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zadania określonego w pkt. 3. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. zadania.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, informatycznych, obsługi telefonicznej lub elektronicznej.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

…………………………………………….……………….………..
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………….
2. Imiona rodziców

…………………………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………
4. Obywatelstwo

………………………………………………………………………………………………………….
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie

………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia
nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane
stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria

……………………nr ……………………………. wydanym przez …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
lub innym dowodem tożsamości

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. ……………………………………………………………….
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)