Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Marszałek Województwa Łódzkiego poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Wydziale Dróg i Infrastruktury Technicznej w Departamencie Infrastruktury

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

–          analiza skarg na przebieg egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, przygotowywanie rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych  i postanowień,

–          przygotowywanie planu kontroli oraz przeprowadzanie kontroli w WORD-ach, dotyczących działalności ośrodków w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych,

–          dokonywanie wpisów do ewidencji egzaminatorów Województwa Łódzkiego uprawnionych
do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy i sporządzanie zaświadczeń o posiadanych przez egzaminatorów uprawnieniach,

–          weryfikacja podań o wpis do ewidencji egzaminatorów i sporządzanie wniosków o skierowanie
na egzaminy weryfikacyjne kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,

–          uczestniczenie, jako przedstawiciel organu nadzoru, w okresowych szkoleniach egzaminatorów organizowanych przez WORD-y,

–          przygotowywanie propozycji rozwiązań w skomplikowanych sprawach pozostających w zakresie zajmowanego stanowiska,

–          współuczestniczenie w pracach oraz organizacji posiedzeń Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

                –          przygotowywanie propozycji rozwiązań w zakresie stosowania  i i interpretacji przepisów prawa

 

Wykształcenie wyższe

 

Wymagania niezbędne:

–          posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–          posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

–          niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–          posiadanie nieposzlakowanej opinii,

–          wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

–          znajomość języka polskiego,

–          wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

–          posiadanie wykształcenia wyższego,

–          posiadanie  co najmniej 3-letniego stażu pracy,

–          posiadanie uprawnień egzaminatora sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców,

–          posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa, Kodeks postępowania administracyjnego,

–          posiadanie wiedzy z zakresu rozporządzeń: Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach,  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,

–          umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word), Systemu Informacji Prawnej typu LEX, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (drukarka, fax, skaner),

–          posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,

–          dyspozycyjność m.in. gotowość do wyjazdów służbowych i pracy poza siedzibą urzędu.

 

Wymagania dodatkowe:

–          posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku prawo, administracja lub z zespołu kierunków studiów technicznych lub humanistycznych,

–          posiadanie doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów państwowych na prawo jazdy,

–          umiejętność wystąpień publicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

>

–          CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

–          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

–          kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,

–          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień egzaminatora sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców,

–          kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji
ds. Naboru” (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

–          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,

–          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),

–          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

§  certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

§  dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

§  świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

§  świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,

–          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

–          oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,

–          oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

–          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.),

–          spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

–               kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,

–               kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Infrastruktury Nr 047/IFI/005/VII/2014”, należy składać osobiście lub przesyłać na  poniższy adres.

 

Forma składania dokumentów:

osobiście lub poczta

 

Inne informacje:

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 2/14 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy
niż 6 %.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA STANOWI INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH ZAMIESZCZONA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU W SIEDZIBIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90-051 ŁÓDŹ (załącznik nr 4 do procedury naboru ).

Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów
za potwierdzeniem odbioru. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-07-18

 

pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

Biuro Podawcze,

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8