Straż Miejska m.st. Warszawy [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa] poszukuje kandydata na stanowisko
Inspektor w Wydziale Logistyki, Referacie Ewidencji i Zaopatrzenia

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług w celu prawidłowego realizowania zadań statutowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym: planowanie potrzeb pod kątem zaopatrzenia jednostki w niezbędne materiały eksploatacyjne, sorty mundurowe, opracowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego; koordynowanie zawartych umów z potencjalnymi wykonawcami; prowadzenie analiz i określanie potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne jednostki w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia mundurowego; współpraca z Referatem Gospodarki Magazynowej w zakresie monitorowania stanu zapasów magazynowych przedmiotów zaopatrzenia i wyposażenia indywidualnego; weryfikacja otrzymywanych rachunków i faktur pod względem merytorycznym; analizowanie, opracowywanie dokumentacji dotyczącej składanych przez pracowników reklamacji wynikających z zawartych umów.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
• pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
• wykształcenie co najmniej średnie
• minimum 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub minimum 2 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym
• min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania dokumentacji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy bądź istotnych postanowień umowy)
• umiejętność opracowywania dokumentacji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
• znajomość programu Excel
• prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe kierunkowe (administracja, logistyka)
• doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej
• wiedza z zakresu działalności jednostek samorządowych
• znajomość ustawy o finansach publicznych
• ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych
• znajomość zasad rachunkowości w jednostce budżetowej
• posiadanie wiedzy technicznej z zakresu dziedzin będących przedmiotem zamówienia w Straży Miejskiej (tj. sprzęt, materiały biurowe, materiały agd, ppoż, usługi poligraficzne, zaopatrzenie mundurowe)

Warunki pracy: Naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; obsługa urządzeń biurowych w pomieszczeniach biurowych; przemieszczanie się między budynkami, prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo CV (zawierające informację o okresach zatrudnienia w poszczególnych firmach i zakresach obowiązków na zajmowanych stanowiskach)
• podpisany własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo list motywacyjny
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób pozostających w stosunku pracy)
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania dokumentacji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy bądź istotnych postanowień umowy)
• podpisana własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko Inspektora w Wydziale Logistyki, Referacie Ewidencji i Zaopatrzenia, nr ref. 375, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria, nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………………..(wpisać jakie)”.
• osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że od dnia………………….prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ……….……………..…. [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 20.10.2017r. godz. 14:00:
• pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 375” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
• osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, w godzinach 11:00 – 14:00 w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 375”
• drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 375”.

UWAGA – WAŻNE!!!:
• Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, w tym zawierające niewłaściwą treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
• Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
• Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
• Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru. Usunięciu podlegają także wiadomości przesłane drogą e-mailową oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP zawierające dokumenty określonych powyżej kandydatów.
• Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: (22) 598 60 11 lub (22) 598 68 56.
• Informacje o Straży Miejskiej można znaleźć w internecie:
http://strazmiejska.waw.pl; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl .