OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.70.2019 z dnia 8 października 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko

Inspektor w Wydziale Ochrony Powietrza

wymiar etatu – 1/1

Wymagania niezbędne:
wykształcenie – wyższe, preferowane w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska;
staż pracy – co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji publicznej;
doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy w komórkach organizacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu ochrony środowiska;
wiedza/umiejętności – praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy
o finansach publicznych lub ustawy o odnawialnych źródłach energii lub ustawy Prawo budowlane.

Wymagania dodatkowe:
1. Studia podyplomowe, szkolenia w zakresie audytu energetycznego.
2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS-Office).
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Umiejętność analizy i syntezy informacji.
5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
6. Umiejętność efektywnego funkcjonowania w stresie.
7. Umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:
1. Obsługa i informowanie potencjalnych beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o możliwości i warunkach korzystania ze środków WFOŚiGW
w Warszawie.
2. Wprowadzanie do systemu informatycznego wniosków o dofinansowanie, wniosków w sprawie aneksowania umów, wniosków w sprawie częściowych umorzeń pożyczek oraz rozliczeń z zakresu ochrony powietrza.
3. Ocena wniosków o dofinansowanie z zakresu ochrony powietrza pod względem wymogów formalnych oraz ocena merytoryczna.
4. Opracowywanie wniosków i informacji na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Warszawie.
5. Rozliczanie beneficjentów z efektów ekologicznych osiąganych w wyniku realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
6. Prowadzenie i współudział w prowadzonych kontrolach zewnętrznych przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Oferty zawierające:
1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Funduszu: http://wfosigw.pl/o-funduszu/oferty-pracy/),
3. klauzulę informacyjną (do pobrania ze strony Funduszu: http://wfosigw.pl/o-funduszu/oferty-pracy/),
4. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wymagane kwalifikacje,
5. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie wraz ze wskazaniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska
i opisu wykonywanych zadań,
7. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny,
by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych,

należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Kancelarii do dnia 23 października 2019 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr ZKP.70.2019”.
Dzień 23 października 2019 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, najpóźniej w dniu 23 października 2019 r. do godziny 15:30.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru!

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie upowszechniona po terminie określonym w powyższym ogłoszeniu na tablicy informacyjnej
w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie oraz BiP-ie WFOŚiGW w Warszawie.
O terminie oraz miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5/7, 00-893 Warszawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest na stronie www.wfosigw.pl w zakładce: o Funduszu, RODO.