Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: zapewnienie prawidłowego naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, rozliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia; zapewnienie poprawnego przygotowywania dokumentów przekazywanych do Urzędu Skarbowego, ZUS, a także zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników, w tym dokumentacji płacowej przygotowywanej do celów emerytalno-rentowych; sporządzanie planów i sprawozdań przygotowywanych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne; monitorowanie zmian w przepisach prawa i inicjowanie zmian organizacyjnych z nimi związanych, w tym udział w dostosowywaniu i rozwijaniu systemu kadrowo-płacowego.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
• pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
• wykształcenie wyższe
• co najmniej cztery lata stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej cztery lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem niniejszego stanowiska pracy
• powyżej czterech lat doświadczenia zawodowego związanego ze stosowaniem przepisów Prawa Pracy, przepisów o podatku dochodowym, ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, a także praktycznego wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w celu weryfikacji danych, opracowywania zestawień danych i usprawniania procesów (lub trzy lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie i jeden rok doświadczenia w kierowaniu ludźmi).

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie na kierunku Ekonomia, Rachunkowość lub Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• powyżej czterech lat doświadczenia zawodowego związanego z naliczaniem wynagrodzeń w dużych firmach (lub trzy lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie i jeden rok doświadczenia w kierowaniu ludźmi).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
• CV (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo), zawierające informacje o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania (adres do korespondencji), posiadanym wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
• list motywacyjny (podpisany własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo)
• dokumenty potwierdzające niezbędne wykształcenie (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną)
• dokumenty potwierdzające niezbędny staż pracy (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną)
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Rachuby Płac.”

• oświadczenie (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:
„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo ………………..……..….. (wypisać jakie)”.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 24.05.2019 r. godz. 14:00
• pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa,
z dopiskiem ,,oferta pracy – 464” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
• osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz.: 11:00 – 14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 464”
• drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 464” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB).

UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. W toku rekrutacji, kandydaci mogą być zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy i aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń biurowych (faks, xero); praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: 22 598 60 11 lub 22 598 68 56. Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl ; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Rachuby Płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Rachuby Płac;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.