Straż Miejska m.st. Warszawy [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa] poszukuje kandydata na stanowisko
Kierownik Referatu w Wydziale Kadr, Referacie Rachuby Płac

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie kierowanie pracą podległych pracowników i nadzór merytoryczny nad zadaniami realizowanymi w Referacie Rachuby Płac, w tym m.in.: naliczaniem wynagrodzeń pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, sporządzaniem list wypłat z ZFŚS, rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, sporządzaniem analiz i sprawozdań płacowych, bieżące doradztwo i wsparcie merytoryczne kadry kierowniczej z zakresu spraw realizowanych przez Referat, monitorowanie zmian w przepisach prawa.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
• pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
• wykształcenie wyższe
• minimum 4 lata stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi w tym ogłoszeniu
• co najmniej pięć lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń
• bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do kodeksu w zakresie wynagrodzeń
• bardzo dobra znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
• umiejętność obsługi programu Płatnik
• co najmniej średniozaawansowana znajomość obsługi programów MS Word, Excel.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe ekonomiczne
• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierowniczej (lub w koordynowaniu pracy) minimum trzyosobowego zespołu pracowników
• doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej
• doświadczenie w pracy w dziale zajmującym się obsługą płacową pracowników w organizacji o rozbudowanej strukturze
• znajomość regulacji prawnych dotyczących pracowników samorządowych.

Warunki Pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyższej czterech godzin; obsługa urządzeń biurowych typu ksero, faks, niszczarka; praca w pomieszczeniach biurowych; ergonomiczne stanowisko pracy; praca na stanowisku decyzyjnym, związanym z odpowiedzialnością.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
• podpisane własnoręcznie CV (zawierające szczegółowe informacje o okresach zatrudnienia w poszczególnych firmach i zakresach obowiązków na zajmowanych stanowiskach)
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze naliczania wynagrodzeń
• podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko Kierownika Referatu w Wydziale Kadr, Referacie Rachuby Płac, nr ref. 362, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.”
• podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria,nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………………(wypisać jakie).”
• osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych oświadczam, że od dnia ……………………… prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ………………………………….……… [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 19.06.2017 r. godz. 14:00
• pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 362” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
• osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 362”.

UWAGA – WAŻNE!!!:
• Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, w tym zawierające niewłaściwą treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
• Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
• Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
• Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru.
• Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: 22 598 60 11/19, 22 598 68 56.
• Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl ; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl .