Dyrektor Archiwum Wojskowego w Oleśnicy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Kierownik Sekcji : Sekcja Administracji Ogólnej

Dyrektor Archiwum Wojskowego w Oleśnicy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Kierownik Sekcji – Sekcja Administracji Ogólnej

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Adres urzędu:

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

ul. Wileńska 14

56-400 Oleśnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do mobilizacyjnego rozwinięcia Archiwum, osiągania przez Archiwum gotowości do podjęcia działań oraz do realizacji zadań kryzysowych,

– organizacja i utrzymywanie w stałej gotowości do działania systemu alarmowania i powiadamiania stanu osobowego Archiwum,

– realizacja zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji personalno-mobilizacyjnej,

– składanie zapotrzebowań do WKU na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych Archiwum w zakresie uzupełnienia stanu osobowego,

– opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji gotowości mobilizacyjnej i bojowej,

– opracowywanie projektów decyzji, w zakresie gotowości bojowej oraz planowania i organizacji mobilizacyjnego rozwinięcia Archiwum,

– organizowanie szkolenia zespołów, obsad elementów bazy mobilizacyjnej i osób funkcyjnych w praktycznej realizacji zadań związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem,

– przydzielanie i prowadzenie ewidencji kart i tabliczek tożsamości dla Archiwum,

– realizacja zadań z zakresu planowania i wykonywania przedsięwzięć dotyczących ukompletowania Archiwum i administrowania przebiegiem służby żołnierzy oraz prowadzenia ewidencji stanu osobowego,

– opracowywanie projektów wniosków w sprawach organizacyjno-etatowych oraz kompetencyjnych,

– planowanie i koordynowanie działalności bieżącej oraz rozliczeniowej Archiwum,

– utrzymywanie współpracy z WKU i innymi podmiotami w zakresie terminowego i jakościowego zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych oraz procesu przebiegu mobilizacji,

– realizowanie przedsięwzięć dotyczących nadzoru nad właściwym, zgodnym z przeznaczeniem i z obowiązującymi normami zakwaterowania, wykorzystywaniem nieruchomości,

– planowanie finansowe, rzeczowe, realizacja wydatków budżetowych oraz zabezpieczenie potrzeb materiałowych Archiwum,

– opracowywanie projektów i rozliczanie umów zawieranych na rzecz Archiwum z podmiotami zewnętrznymi na zakup usług,

– prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad wykonywaniem umów zawartych z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Archiwum,

– prowadzenie dokumentacji (ewidencji, baz danych, sprawozdawczości) związanej z ochroną środowiska,

– organizowanie pracy Sekcji .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy (niezbędne):

– wykształcenie: średnie,

– wymagane doświadczenie zawodowe: 6 lat stażu pracy,

– posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– znajomość przepisów Kodeksu Pracy, przepisów kancelaryjnych i przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, działalności kryzysowej oraz ochrony danych osobowych,

– umiejętność prowadzenia analizy opracowywanych dokumentów oraz zdolność formułowania wniosków,

– umiejętność opracowywania i redagowania pism,

– umiejętność kierowania zespołem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy (dodatkowe):

– wykształcenie w zakresie administracji i zarządzania,

– doświadczenie zawodowe w obrębie pracy w resorcie ON (administracji zespolonej),

– poświadczenie bezpieczeństwa osobowego – klauzula TAJNE,

– znajomość normatywów resortowych w zakresie pracy biurowej i podstawowych programów komputerowych, działalności personalnej i finansowej jednostki organizacyjnej,

– umiejętność pracy w zespole,

– dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

– życiorys i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”,

– w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

– kopie dotychczasowych świadectw pracy potwierdzających posiadanie doświadczenia w pracy w wymiarze co najmniej 4 lat,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

– dokumenty należy złożyć do: 28.02.2018 r. – decyduje data: wpływu oferty do urzędu,

Miejsce składnia dokumentów:

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

ul. Wileńska 14

56-400 Oleśnica

Informacje inne:

– kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/e zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej,

– dokumenty złożone w formie aplikacji nie będą zwracane,

– wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

– aplikację proszę składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Sekcji – Sekcja Administracji Ogólnej”,

– oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji,

– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-665755, 261-665770 w godz. 8.00-14.00,