Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

 

Burmistrz Miasta poszukuje kandydatów na stanowisko: Komendant Straży Miejskiej

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1. opracowywanie programów i planów dotyczących realizacji zadań Straży oraz szczegółowych instrukcji o sposobie realizacji zadań przez poszczególne stanowiska;

2. kierowanie działalnością Straży i zapewnienie zgodnej z prawem i skutecznej realizacji zadań;

3. organizowanie i nadzorowanie pracy strażników i pozostałych pracowników Straży;

4. utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z podmiotami współdziałającymi ze Strażą, zwłaszcza z policją w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

5.prowadzenie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta i wyznaczanie strażnikom zadań z uwzględnieniem występujących zagrożeń i potrzeb;

6. nadzorowanie prawidłowości prowadzonych postępowań mandatowych i systemu ich rozliczeń;

7. zapewnienie racjonalnego wykorzystania środków wyposażenia służbowego, w tym nadzór nad właściwą eksploatacją pojazdu służbowego;

8. sporządzanie sprawozdań, raportów i innych dokumentów dotyczących realizacji       zadań Straży oraz rezultatów prowadzonych działań;

9. przyjmowanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków;

10. wykonywanie zadań, przypisanych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta do właściwości kierownika wydziału Urzędu Miasta;

11. zapewnienie wykonywania zadań  przypisanych do kompetencji straży miejskiej.

 

Wykształcenie wyższe magisterskie

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym minimum dwa lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. przedstawienie koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 9. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku komendanta straży miejskiej,
 10. sprawność pod względem fizycznym,
 11. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych ,
 12. prawo jazdy kat. B,
 13. znajomość problematyki związanej z realizacją zadań straży miejskiej,
 14. wiedza z zakresu ustaw: o strażach gminnych, o policji, prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 15. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich),
 2. ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, administracji, resocjalizacji,
 3. mile widziane osoby pracujące w straży miejskiej, policji lub innych jednostkach zapewniających bezpieczeństwo publiczne,
 4. decyzyjność-umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji straży miejskiej,
 5. umiejętność analizy spraw i ich oceny,
 6. rzetelność, dokładność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność,
 7. dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość, obiektywizm, bezstronność,
 8. bardzo dobra znajomość topografii miasta Mińsk Mazowiecki.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

 1. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. pisemna koncepcja funkcjonowania Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 7. kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników miejskich (w sytuacji ukończenia takiego szkolenia),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ogółem oraz na stanowisku kierowniczym– kserokopie świadectw pracy i/ lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy i określające zajmowane stanowisko,
 9. dokumenty potwierdzające posiadanie nieskazitelnej opinii,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku komendanta straży miejskiej,
 11. kserokopia prawa jazdy,
 12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 13. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 14. oświadczenie o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej,
 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

 

Forma składania dokumentów:

poczta, osobiście

 

Inne informacje:

Warunki pracy na stanowisku:

 1. siedziba Komendy Straży Miejskiej zlokalizowana jest w parterowym budynku przy

ul. Konstytucji 3 Maja 1a w Mińsku Mazowieckim. Budynek nie jest dostosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
 2. praca wykonywana również w terenie,
 3. praca w sytuacjach stresowych, konieczności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 4. praca wymagająca dyspozycyjności,
 5. stała praca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 6. wystąpienia publiczne oraz reprezentowanie straży miejskiej w środkach masowego przekazu.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

Informacje dodatkowe

 1. formularze do sporządzenia niektórych wymaganych dokumentów są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego lub na stronie BIP-www.bip.minsk-maz.pl/ – zakładka: Nabór na wolne stanowiska pracy,
 2. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów wymaganych w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
 3. Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych w procedurze naboru. Po zakończonej rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście w Referacie Organizacyjnym (pok. 104) przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone,
 4. informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP- www.bip.minsk-maz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
 5. dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjnych działalności Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki będą dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta,
 6. pytania dotyczące niniejszego naboru można kierować do Pani Kingi Rosłoniec – Kierownika Referatu Organizacyjnego – Tel. 25 759 53 14, e-mail: kinga.rosloniec@umminskmaz.pl

Kandydat wyłoniony w procedurze naboru zostanie zatrudniony po uzyskaniu:

 1.  wyników badań lekarskich i psychologicznych dopuszczających go do pracy na stanowisku komendanta straży miejskiej,
 2.  opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-07-17

 

pod adres:

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

  termin

do 17 lipca 2014 r. do godz. 16.00

sposób

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki” w siedzibie Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego, ul Konstytucji 3 Maja 1, Biuro Obsługi Interesanta lub drogą pocztową na adres Urzędu, w terminie do dnia 17 lipca 2014 r. do godz. 16.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.