Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko głównego specjalisty ds. aplikacji w Wydziale Rozwoju i Realizacji Projektów w Biurze Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej w trybie art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• nadzorowanie bieżącej eksploatacji systemów informatycznych, w tym przeprowadzanie analizy błędów i niezgodności w działaniu aplikacji oraz proponowanie rozwiązań na zaistniałe problemy i sytuacje;
• współpraca z wykonawcami systemu lub wykonawcami innych prac zamawianych przez Prokuraturę Krajową w ramach utrzymania systemów informatycznych, w tym ocena wykonanych prac wraz z rozliczaniem wykonawców ze świadczonych usług oraz zgłaszanie do wykonawcy systemu błędów i reklamacji;
• udział w odbiorze i wdrażaniu nowych wersji aplikacji oraz monitorowanie i analiza działania systemu będącego w utrzymaniu, w tym pod kątem parametrów eksploatacyjnych aplikacji zdefiniowanych w umowach OLA i SLA, sygnalizowanie odchyleń, wykonywanie cyklicznych procedur eksploatacyjnych i konserwacyjnych aplikacji, formułowanie wniosków i zaleceń; zarządzanie wersjami aplikacji;
• tworzenie i wprowadzanie procedur wdrożeniowych i eksploatacyjnych dla nowopowstałych aplikacji i stałe doskonalenie istniejących procedur, ustalanie standardów niezbędnych do spełnienia dla przyjęcia usług IT oraz stałe monitorowanie i analiza parametrów aplikacji pod kątem poziomów;
• wykonywanie zadań projektowych i wdrożeniowych, w tym opracowywanie
i przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami Prokuratury Krajowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na systemy informatyczne oraz inne usługi związane z utrzymaniem systemów, a następnie współpraca z tymi komórkami w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Krajowej
oraz z przedstawicielami innych instytucji i organów administracji w sprawach związanych z systemem oraz z innymi systemami informatycznymi;
• samodzielne opracowywanie testów dla poszczególnych aplikacji oraz organizacja
i prowadzenie testów systemu w celu zapewnienia zgodności systemu
ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;
• weryfikacja i uzupełnianie dokumentacji systemu, instrukcji administrowania
i użytkowania systemu;
• pełnienie roli drugiej linii wsparcia dla użytkowników systemu z jednostek organizacyjnych prokuratury;
• współpraca z administratorami infrastruktury techniczno – systemowej (ITS).

Wykształcenie: wyższe na poziomie studiów II stopnia.

Wymagania konieczne:
• pełna zdolność do czynności prawnych;
• nieposzlakowana opinia;
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego specjalisty
ds. aplikacji;
• 5 lat pracy na stanowisku specjalisty;
• 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania aplikacjami;
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
• doświadczenie z zakresu organizacji i przeprowadzania testów aplikacji, w tym testów automatycznych;
• doświadczenie w zakresie opracowywania wymagań na modyfikację aplikacji;
• doświadczenie w zakresie obsługi procesów związanych ze zgłaszaniem błędów (incydentów) aplikacji;
• znajomość projektowania i budowy aplikacji z systemami baz danych;
• doświadczenie w testowaniu aplikacji;
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność analizy dokumentacji aplikacji w notacji UML;
• certyfikat ITIL v 3 na poziomie Foundation;
• przeszkolenie ze znajomości technik, narzędzi oraz metodyk dotyczących rozumienia
i tworzenia modeli warstwy funkcjonalnej oraz technologicznej;
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, samodzielność zbierania informacji oraz rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji;
• oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
• kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego w wymaganym zakresie;
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 12 lutego 2019 r.
na adres:
Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa
z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.1.2019 na staż urzędniczy
na stanowisko głównego specjalisty ds. aplikacji w Wydziale Rozwoju i Realizacji Projektów w Biurze Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej.

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego,
w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni
o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 598.