Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje o rekrutacji do Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego na stanowisko lekarza inspektora nadzoru orzecznictwa lekarskiego.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe medyczne – lekarz medycyny
– tytuł specjalisty
– minimum 5 lat czynnego wykonywania zawodu lekarza
– ważne prawo wykonywania zawodu
Pożądane:
– doświadczenie w pracy w orzecznictwie lekarskim

Wymagania dodatkowe:
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość i rzetelność
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność podejmowania decyzji
– umiejętność rozwiązywania problemów
– umiejętność poprawnego wnioskowania
– umiejętność obsługi pakietu MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– kontrola prawidłowości medycznego udokumentowania ustaleń orzeczniczych w sprawach indywidualnych rozpatrywanych w trybie zwierzchniego nadzoru Prezesa Zakładu nad orzecznictwem lekarskim
– prowadzenie kontroli funkcjonalnych w zakresie realizacji zadań przez orzecznictwo lekarskie

Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce “Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia
– kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty: 27 lipca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje:
– możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
– praca na umowę o pracę
– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
– poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek “OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.