Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko
Młodszy specjalista/ Specjalista

w Wydziale Realizacji
w Departamencie Kompetencji Cyfrowych

Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu (2 stanowiska)
Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

Główne obowiązki:
– Ewidencja i weryfikacja terminowości przedkładanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Weryfikacja wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjentów
w ramach rozliczania umów o dofinansowanie oraz sporządzanie analiz w zakresie przekazywanych przez beneficjentów informacji/danych. Potwierdzenie kwalifikowalności wydatków przedkładanych przez Beneficjentów we wnioskach
o płatność,
– zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz przekazywanie informacji
o wykrytych nieprawidłowościach,
– weryfikacja i zatwierdzanie zaktualizowanych załączników do umów
o dofinansowanie oraz przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie,
– wprowadzanie i pozyskiwanie danych z KSI/LSI/SL w ramach przyznanych uprawnień,
– opiniowanie projektów dokumentów, sporządzanie i aktualizacja procedur według właściwości wydziału oraz przygotowywanie propozycji tematów do rocznych planów ewaluacji.
Wymagane niezbędne kwalifikacje:
– wykształcenie: wyższe,
– staż pracy:
młodszy specjalista – minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego, w tym
3 m-ce w pracy związanej z wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich,
specjalista – minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej
z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich.
Wymagane umiejętności:
– znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
– znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE,
– znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE,
– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
– doświadczenie w rozliczaniu wniosków o płatność.

Wymagania pożądane:
– ukończone szkoły i preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość, administracja, prawo, politologia,
– umiejętność analitycznego myślenia,
– umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
– dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office,
– komunikatywność,
– systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność,
– dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
– życiorys i list motywacyjny,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kopie świadectw pracy,
– kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
– kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania dokumentów:
19 października 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy 53/2017/DKC” Aleksandra Ungier-Lambrecht do rąk własnych
lub drogą elektroniczną na adres: aleksandra.ungier-lambrecht@cppc.gov.pl

Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail,
– forma zatrudnienia umowa o pracę,
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia,
– metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
• weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
• sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo),
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty,
a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego),
– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru,
– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 22 46.