Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie monitorowanie obowiązujących przepisów prawa miejscowego i powszechnego oraz ich wpływu na działalność jednostki; kierowanie i realizacja procesów legislacyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi i SM, w tym: opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, procedur, regulaminów i instrukcji we współpracy z komórkami merytorycznymi, bieżące informowanie kierownictwa o nowych przepisach prawa lub zmianach w przepisach dotyczących działania jednostki, współpracowanie z komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu projektów porozumień i umów związanych z zaciąganiem zobowiązań przez jednostkę, przygotowywanie projektów korespondencji, w tym pism i odpowiedzi zlecanych przez kierownictwo jednostki, przygotowywanie analiz i projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania kierowane do kierownictwa jednostki przez posłów, radnych lub inne podmioty.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
• pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
• wykształcenie co najmniej średnie
• minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim
• minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy o charakterze prawniczym lub administracyjnym
• umiejętność przygotowywania i opiniowania umów cywilno – prawnych i porozumień
• znajomość zasad techniki prawodawczej
• umiejętność sporządzania pism o charakterze prawnym
• znajomość programów wsparcia prawnego funkcjonujących na rynku.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe (prawo, legislacja)
• aplikacja prawnicza
• minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z legislacją
• znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania straży gminnych (miejskich)
• zainteresowanie prawem karnym i prawem wykroczeń.

Warunki Pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń biurowych (faks, xero); praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo CV (zawierające informację o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, posiadanym wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
• podpisany własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo list motywacyjny
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
• podpisana własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko Młodszego inspektora ds. legislacji wewnętrznej w Wydziale Prezydialnym, nr ref. 400 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………………… (seria, nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, posiadam obywatelstwo …………… (wpisać jakie)”
• osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów droga elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że od dnia………………….prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ……….……………..…. [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”

UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumentny, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

W toku rekrutacji, kandydaci mogą być zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i aktualne ,,Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 19.03.2018 r. godz. 14:00
• pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 400” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
• osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 400.”
• drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 400”.

Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy,
z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru. Usunięciu podlegają także wiadomości przesłane drogą
e-mailową oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP zawierające dokumenty określonych powyżej kandydatów. Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: 22 598 60 11 lub 22 598 68 56.  Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl ; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.