Straż Miejska m.st. Warszawy [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa] poszukuje kandydata na stanowisko
Młodszy Inspektor ds. Systemu/Aplikacji w Wydziale Informatyki i Łączności, Referacie Eksploatacji Systemów

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie administrowanie aplikacjami w zakresie ich poprawnego działania, zapewnienie wsparcia użytkownikom w zakresie ich funkcjonowania, zapewnienie prawidłowości przetwarzania i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w aplikacji oraz zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa do Administratora Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
• pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
• wykształcenie co najmniej średnie
• minimum 3 lata stażu pracy (wymagane przy wykształceniu średnim)
• dobra znajomość systemów operacyjnych Windows 7, 8.x, 10, 2008, 2012
• umiejętność instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów technicznych dotyczących: sprzętu, aplikacji, systemów operacyjnych, sieci, MS Office
• znajomość instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe na kierunku informatyka
• roczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej z informatyką
• znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych
• znajomość środowiska Active Directory (ponad 1000 użytkowników)
• znajomość zagadnień związanych z administracją sieciami komputerowymi
• znajomość sieci bazujących na TCP/IP oraz usług sieciowych
• prawo jazdy kategorii B.

Warunki Pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; praca w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; możliwe prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo CV (zawierające informację o dacie urodzenia, okresach zatrudnienia w poszczególnych firmach i zakresach obowiązków na zajmowanych stanowiskach)
• podpisany własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo list motywacyjny
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• podpisana własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko Młodszego inspektora ds. Systemu / Aplikacji w Wydziale Informatyki i Łączności, nr ref. 401 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria, nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, posiadam obywatelstwo …………..(wpisać jakie)”.
• osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że od dnia………………….prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ……….……………..…. [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”

UWAGA: Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, w tym zawierające niewłaściwą treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 19.03.2018 r. godz. 14:00
• pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 401” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
• osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 – 14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 401”
• drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 401”.

Dodatkowe informacje:
• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie
na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
• Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
• Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
• Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru.
• Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: 22 598 60 11 lub 22 598 68 56.
• Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.pl ; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.