Prokuratura Okręgowa Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.
w Warszawie

Sygnatura konkursu PO V WO 1111.17.2020

Konkurs na stanowisko młodszego referenta z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko młodszego referenta z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Liczba etatów: 4
Miejsca pracy – Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
– wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
– prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
– zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.

• Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) na stanowisku stażysty – 3 350,00 zł,- – brutto.
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
• Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.

Wymagania niezbędne:
* pełna zdolność do czynności prawnych,
* nieposzlakowana opinia,
* niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
* przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
* posiadanie obywatelstwa polskiego,
* wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,
* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy
komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy),
* umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
* umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
* znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem
komputerowym /znajomość MS Office/.

Wymagania dodatkowe:
* samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
* komunikatywność,
* umiejętność pracy w zespole,
* wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
* umiejętność organizacji pracy,
* odporność na stres,
* zdolności analityczne

Dokumenty wymagane od kandydata:
1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zakres przekazywanych dobrowolnie przez kandydata danych wymaga wyrażenia takiej zgody.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl w zakładce Oferty pracy

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 29 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień ustawy – prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.),
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Ogłoszenia o kolejnych etapach konkursu będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie (kandydaci nie będą informowani indywidualnie).

• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
• Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub (22) 21 73 219.

Zasady zatrudnienia:

Po przeprowadzeniu rekrutacji w drodze konkursu kandydatom wyłonionym do zatrudnienia zostanie przedstawiona propozycja nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. W trakcie trwania tej umowy pracownik zatrudniony na stanowisku stażysty, zostanie skierowany do odbycia zajęć stażu urzędniczego. Staż urzędniczy obejmuje zajęcia teoretyczne, uwzględniające w szczególności organizacje i funkcjonowanie prokuratury, oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu. Osoba odbywająca staż poznaje strukturę prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych jak również tryb załatwiania spraw.
Staż kończy się komisyjnym egzaminem. Zaliczenie egzaminu oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej stażu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku młodszego referenta.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28, 00-791 Warszawa tel. 22 217 31 20, e mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email: iod@warszawa.po.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze. Podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Mariusz Dubowski/