OFERTA PRACY
Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko
młodszego specjalisty / specjalisty / starszego specjalisty

w Wydziale: Finansów
w Departamencie: Finansowym

Wymiar etatu: 1 etat – umowa na zastępstwo na okres ok.10 miesięcy
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Spokojna 13 A
Główne obowiązki:
– sporządzanie Deklaracji wydatków w POPC oraz monitorowanie poziomu certyfikacji;
– pozyskiwanie danych niezbędnych do ujęcia w deklaracji wydatków IP, ich weryfikacja i przekazywanie deklaracji do IZ;
– współpraca z Departamentem Systemowym w zakresie monitorowania poziomu osiągniętej certyfikacji, w tym monitorowania realizacji zasady n+3;
– współudział w pracach dotyczących planowania wydatków budżetowych CPPC na płatności dla beneficjentów POPC;
– bieżący monitoring realizacji planu finansowego w części dotyczącej wydatków na realizację projektów POPC;
– poprawne i terminowe planowanie środków do budżetu na projekty realizowane w ramach programów realizowanych przez CPPC, w tym w zakresie budżetu zadaniowego;
– przyjmowanie i weryfikacja zabezpieczeń do umów o dofinansowanie.

Wymagane niezbędne kwalifikacje:
Młodszy specjalista
– wykształcenie – wyższe lub w trakcie studiów;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięcy.

Specjalista
– wykształcenie – wyższe;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięcy, w tym minimum 10 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie głównych obowiązków.

Starszy Specjalista
– wykształcenie – wyższe;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięcy, w tym minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie głównych obowiązków

Wymagane umiejętności:
– przynajmniej podstawowa znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE;
– biegłość w obsłudze programów biurowych MS Office, w szczególności programu Excel;
– umiejętność analizy danych;
– systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność.

Pożądane umiejętności:
– doświadczenie w obszarze przygotowywania poświadczeń/deklaracji wydatków;
– znajomość systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
– doświadczenie we wprowadzaniu/weryfikacji danych wprowadzonych do systemów informatycznych;
– umiejętność analitycznego myślenia;
– umiejętność poprawnego redagowania pism;
– umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
– komunikatywność;
– otwartość na zmiany, zdolność szybkiego uczenia się.

Wymagane dokumenty:
– życiorys i list motywacyjny;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)”;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie świadectw pracy;
– kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
– kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:
17 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13 A
01-044 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy 67/2017/DF” – Magdalena Komorek do rąk własnych
lub drogą elektroniczną na adres: MKomorek@cppc.gov.pl .
Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail;
– forma zatrudnienia umowa: na zastępstwo;
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
– metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
• weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
• sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo);
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego);
– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru;
– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 23 26.