OFERTA PRACY
Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko
młodszy specjalista / specjalista / starszy specjalista
w Wydziale: Finansów
w Departamencie: Finansowym
Wymiar etatu: 1 etat na zastępstwo ok. 15 miesięcy z możliwością przedłużenia
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Spokojna 13 A
Główne obowiązki:
– naliczanie odsetek z tytułu nieterminowego rozliczania zaliczek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, na wniosek właściwych departamentów;
– naliczanie odsetek od środków wykorzystywanych z naruszeniem art. 207 ust.
1 ustawy o finansach publicznych,
– współpraca z Wydziałem Prawnym z zakresie odzyskiwania odsetek i nieprawidłowo wydatkowanych środków od beneficjentów programów realizowanych przez CPPC,
– prowadzenie działań w ramach windykacji należności,
– weryfikacja zabezpieczeń umów o dofinansowanie.

Wymagane niezbędne kwalifikacje:
Młodszy specjalista
– wykształcenie – wyższe lub w trakcie studiów;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięcy.

Specjalista
– wykształcenie – wyższe kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięcy, w tym minimum 10 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie głównych obowiązków.

Starszy Specjalista
– wykształcenie – wyższe;
– staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięcy, w tym minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie głównych obowiązków

Wymagane umiejętności:
– przynajmniej podstawowa znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE;
– biegłość w obsłudze programów biurowych MS Office, w szczególności programu Excel;
– umiejętność analizy danych;
– systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność;
– umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
– komunikatywność.

Wymagania pożądane:
– doświadczenie w obszarze wprowadzania danych do baz;
– umiejętność naliczania odsetek;
– umiejętność poprawnego redagowania pism;
– otwartość na zmiany, zdolność szybkiego uczenia się;
– znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych;
– znajomość Ordynacji Podatkowej w zakresie zagadnień objętych obszarem działania wydziału.

Wymagane dokumenty:
– życiorys i list motywacyjny;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)”
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
– kopie innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
– kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.
Oferujemy:
– miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole;
– umowę o pracę;
– jasną ścieżkę rozwoju i awansu;
– szeroki zakres szkoleń;
– możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
– możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (pakiet rekreacyjno-sportowy);
– udział w konferencjach branżowych;
– możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
– elastyczny czas pracy;
– nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji.

Termin składania dokumentów:
16 lutego 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13 A
01-044 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy 5/2018/DF” Magdalena Komorek – do rąk własnych
lub
drogą elektroniczną na adres: magdalena.komorek@cppc.gov.pl

Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail
– forma zatrudnienia umowa: na zastępstwo
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
– metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
• weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci),
• sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo),
– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego)
– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru
– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 23 26