OFERTA PRACY NR 11/2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

na podstawie art. 107a-107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 t.j.).

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
poszukuje kandydatów na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA

w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców
Dział Uprawnień Świadczeniobiorców

Miejsce wykonywania pracy: Białystok

Liczba etatów : 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Dyrektora Podlaskiego OW indywidualnych decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem oraz ustalenia obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych wraz z opracowaniem projektów decyzji dyrektora Oddziału w tym zakresie, oraz przygotowywanie projektów decyzji w pozostałych indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego;
• sporządzanie umów na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;
• sporządzanie odpowiedzi na pisma kierowane do Działu w ramach kompetencji przyznanych tej komórce organizacyjnej;
• udzielanie Świadczeniobiorcom wyjaśnień w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych;
• współpraca z odpowiednimi instytucjami i jednostkami zewnętrznymi (w szczególności z ZUS, KRUS) w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;
• współpraca z Zespołem Radców Prawnych, w szczególności w zakresie przygotowywania projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykształcenie: wyższe prawnicze.

Wymagania:
• minimum 1 rok doświadczenia zawodowego;
• znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem systemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• znajomość aktów prawnych będących podstawą działalności NFZ;
• biegła znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego;
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko Windows);
• biegła znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
• samodzielność;
• umiejętność pracy w zespole;
• odporność na stres;
• kreatywność i dyspozycyjność.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 t.j.).

Wymagane dokumenty:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny z numerem oferty,
3. własnoręcznie podpisane c.v., w którym należy zamieścić następującą klauzulę; “wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez POW NFZ, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY NR 11/2018 osobiście w Kancelarii Oddziału lub przesłać listownie w terminie do 23.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału) na adres: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok).
Informacje telefoniczne pod nr: (0-85) 745–95–74

Pozostałe informacje:

• Oferty z niepełnymi bądź niepodpisanymi dokumentami, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ),
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie,
• Zgodnie z art. 107d oraz 107f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wynik naboru ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie :www. nfz-bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
• Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.