Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko od radcy do starszego specjalisty
w w Wydziale Spraw Personalnych w Biurze Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie jest niższy niż 6%.

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Miejsce wykonywanej pracy:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
Warszawa

Nr BDG-WSP.111.7.2019

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY (m.in.):

• Obsługa spraw osobowych pracowników Biura;
• Przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem stosunku pracy pracowników Biura;
• Kierowanie na badania i czuwanie nad terminami obowiązkowych badań lekarskich;
• Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
• Koordynowanie spraw związanych z zakresami obowiązków w jednostkach organizacyjnych Biura;
• Przygotowanie zestawień, raportów i sprawozdań kadrowych;
• Obsługa systemu kadrowo-płacowego SIMPLE. ERP;
• Administrowanie dokumentacją personalną;
• Prowadzenie archiwum akt pracowników Biura;
• Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących pracownikom Biura;
• Prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk i staży w Biurze;
• Udzielanie wyjaśnień pracownikom w sprawach bieżących wynikających ze stosunku pracy;
• Przygotowywanie i realizowanie planów obsady stanowisk w ramach rekrutacji wewnętrznej oraz przygotowywanie i przeprowadzanie naboru zewnętrznego na wolne stanowiska;
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych w Biurze delegacji krajowych oraz spraw związanych z ich rozliczaniem;
• Przygotowywanie i aktualizacja projektu strategii rozwoju zawodowego i szkoleń.

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca merytoryczna;
Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie;
Użytkowanie sprzętu biurowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek częściowo dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

• Wykształcenie wyższe;
• Min. 4 lata stażu pracy w tym 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą spraw pracowniczych.

WYMAGANIA DODATKOWE:
• teoretyczna i praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jak również zagadnień kadrowo-płacowych;
• znajomości zasad rozliczania czasu pracy;
• doświadczenie w obsłudze systemów informatycznych wspomagających procesy kadrowo-płacowe (pracodawca posługuje się SIMPLE.ERP);
• znajomość j. angielskiego;
• umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
• CV wraz z klauzulą:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO.

• list motywacyjny;
• kwestionariusz aplikacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
• kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

INFORMACJE O METODACH I TECHNIKACH NABORU:

Proces rekrutacji prowadzony będzie w dwóch etapach:
• I etap: weryfikacja formalna aplikacji;
• II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 20 marca 2019 r.

Miejsce składania i przesyłania dokumentów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Wydział Spraw Personalnych
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

z dopiskiem: ,,Nabór od radcy do starszego specjalisty BDG-WSP.111.7.2019”

INFORMACJE DODATKOWE:

• Rzecznik Praw Obywatelskich zastrzega możliwość unieważnienia naboru;
• do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami;
• wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie;
• dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane;
• oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do BRPO w formie pisemnej);
• wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji;
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem aplikacji zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W postępowaniu rekrutacyjnym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kieruje się zasadą równego traktowania w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Biorąc udział w rekrutacji na wolne stanowisko w Biurze RPO przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych, niewynikających z przepisów prawa, w tym udział w przyszłych procesach rekrutacji jest dobrowolne
i wymaga Pana/Pani wyraźnej zgody. Administratorem tych danych będzie RPO z siedzibą przy
Al. Solidarności 77 w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres rekrutacji. Po tym czasie dane osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione zostaną usunięte, chyba że wyraźnie zdecyduje Pan/Pani że RPO może je przetwarzać na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – wtedy dane te będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata od wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c RODO. Posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, a także może Pan/Pani wymagać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz dostępu do nich. W tym celu należy skontaktować się z komórką właściwą do spraw kadrowych. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez RPO nieprawidłowo, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych, z którymi RPO współpracuje, np. obsługującym systemy teleinformatyczne lub prowadzącym działalność pocztową, wyłącznie jednak i w oparciu o stosowne umowy. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl

Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i przekazywana jest zgodnie z postanowieniami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), RODO.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 55-17-833.