Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie poszukuje kandydatów na odpłatne
praktyki dla absolwentów szkół średnich i wyższych.

Okres trwania praktyk: maksymalnie do 3 miesięcy.

Kandydatem na praktyki może być osoba, która:
1. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
2. w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na praktyki absolwenckie,
2. CV,
3. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
4. oświadczenie:
– o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
– że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie,
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej:
http://www.warszawa.so.gov.pl/wymagane-dokumenty.html.

Program praktyki obejmuje:
1. wykonywania czynności związanych z zakładaniem i prowadzeniem akt sądowych,
2. obsługa urządzeń ewidencyjnych,
3. praca w archiwum, w biurze podawczym lub w punkcie obsługi interesantów,
4. inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

Osoby zainteresowane praktykami powinny złożyć wymagane dokumenty w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie pok. 229, przesłać na adres:
00 – 240 Warszawa Al. Solidarności 58, bądź przesłać w formie elektronicznej kadry@hipoteka.waw.pl. Kontakt telefoniczny: (22) 635-30-71.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.warszawa.so.gov.pl/oferty-pracy.mokotow.html