Wymagania niezbędne:
• spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
• średnie ekonomiczne lub średnie z udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi na stanowisko księgowego;
• 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach finansowo-księgowych;
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości;
• umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej w programie księgowym;
• umiejętność dekretowania operacji gospodarczych;
• umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
• umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
• umiejętność koncentracji uwagi i pracy pod presją czasu;
• dokładność i rzetelność;
• terminowość, odpowiedzialność.
Wymagania dodatkowe:
• preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek: finanse, rachunkowość;
• doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo-księgowych w administracji publicznej lub doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo – księgowych związanych z obsługą programów lub projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
• mile widziana znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości budżetowej;
• mile widziana wiedza na temat EFS, orientacja w założeniach programów operacyjnych wdrażanych przez WUP, wiedza na temat zadań realizowanych przez WUP;
• umiejętność obsługi programu księgowego Quorum F-K;
• dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych
2) Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji bilansowej i pozabilansowej według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zakładowym planem kont w zakresie realizacji projektów
3) Sporządzanie okresowych analiz i zestawień w zakresie zrealizowanych wydatków
4) Sporządzanie kalkulacji i analizy kosztów dla potrzeb planowania.
5) Współpraca przy opracowywaniu wniosków budżetowych oraz planu finansowego WUP
6) Wystawianie rachunków i not księgowych dla kontrahentów – zgodnie z umowami
7) Sporządzanie części finansowej wniosków o płatność wraz z załącznikami dotyczącymi poniesionych wydatków.
8) Wystawianie dyspozycji dotyczących odprowadzania dochodów budżetowych oraz zwrotu niewykorzystanych środków.

Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
o zatrudnienie (http://wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie/Za.Nr6_Kwestionariusz2017.doc);
• podpisane własnoręcznie oświadczenia (http://wup-krakow.pl/o-wup/praca-w-urzedzie/Za.Nr7_Oswiadczenia2017.pdf),
• kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie;
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku Podawczym – I piętrze, pok.105) lub,
• pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,
• pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.
w terminie do dnia 08 grudnia 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Pozostałe informacje:
1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);
2. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.
3. Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1.
4. Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
5. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
6. Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję
o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.
7. Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,
a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.
8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
9. Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.