Nr ewidencyjny naboru: 115/PRVI/011/XI/2018

Data publikacji ogłoszenia: 8 listopada 2018 roku

Termin składania ofert: 22 listopada 2018 roku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.

Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie i pozytywna energia.

Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój i jakość regionu łódzkiego.

ZE SWOJEJ STRONY GWARANTUJEMY:

Stabilność zatrudnienia – pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy,

 praca w młodym zespole,
 łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych,
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych,
 respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny,
 pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach,
 rozsądne godziny pracy – wolne weekendy,
 dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Dowiedz się więcej na:
www.lodzkie.pl/kariera

stanowisko: podinspektor ds. odwołań
1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Poszukiwana osoba do zespołu
w Wydziale: Wydział Odwołań
w Departamencie: Departament Polityki Regionalnej
który zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie zwrotu środków europejskich wykorzystanych w sposób nieprawidłowy.

zadania jakie na ciebie czekają:

• rozpoznawanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych wobec decyzji administracyjnych nakładających korekty finansowe, w związku z wdrażaniem projektów w ramach RPO WŁ 2007-2013 oraz 2014-2020,
• weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji otrzymywanej w ramach procedury odwoławczej,
• sporządzanie w rezultacie ww. czynności projektów dokumentów wynikowych, tj. decyzji/uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego, postanowień/wezwań, umów/protokołów odbioru/rachunków, notatek służbowych etc.,
• współpraca, w razie konieczności, z ekspertami zewnętrznymi w zakresie ww. obowiązków (przekazywanie materiałów do analizy/oceny, odbiór i weryfikacja ekspertyz, prowadzenie i rozliczanie wystawianych rachunków),
• sprawowanie opieki nad zakończonymi sprawami związanymi z rozpatrywaniem protestów od oceny wniosków
o dofinansowanie w konkursach w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, w tym w szczególności koordynacja udostępniania przedmiotowych materiałów dla potrzeb kontroli zewnętrznych,
• sprawowanie opieki nad zakończonymi sprawami związanymi z kontrolą trwałości projektów realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na lata 2004-2006, w tym w szczególności koordynacja udostępniania przedmiotowych materiałów dla potrzeb kontroli zewnętrznych.

profil kandydata:

Nasze wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,
• wiedza z zakresu ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wydziału), o samorządzie województwa,
• znajomość systemu realizacji RPO WŁ, systemu realizacji ZPORR,
• Znajomość prawodawstwa UE (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wydziału).
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• umiejętność obsługi komputera, w tym MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), systemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• umiejętność sporządzania pism urzędowych, decyzji, postanowień,
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

Pracując u nas musisz także:

• posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• posługiwać się językiem polskim.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

• wykształcenie wyższe z zakresu zespołu kierunków studiów społecznych, ekonomicznych albo prawnych,
• studia podyplomowe o tematyce europejskiej,
• doświadczenie zawodowe w strukturach administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości,
• doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, przygotowywaniu decyzji, postanowień,
• doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej firm, organizacji, w tym doświadczenie w reprezentowaniu ich
w postępowaniach sądowych,
• znajomość języka angielskiego (w stopniu komunikatywnym).
• posiadanie certyfikatu ECDL.

składanie ofert:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Polityki Regionalnej Nr 115/PRVI/011/XI/2018”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 22 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)

Twoja oferta musi zawierać
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o (druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl):
• CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
z motywacją,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru” ze zm. (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), • posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
• wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

Możesz także dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności).

*Jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego, musisz dodatkowo dołączyć:

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom,
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia
do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo
w Zarządzeniu Nr 5/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” ze zm., zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi informacja o warunkach pracy na stanowiskach urzędniczych zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (załącznik nr 3 do procedury naboru).
Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru

Elżbieta Borkowska