Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • analityk
 • w Laboratorium w Delegaturze WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-743 Łódź, Lipowa 16 Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Tryb., Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tryb.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz próbek środowiskowych (woda, ścieki, gleba)
 • obsługa wyposażenia pomiarowego i aparatury badawczej
 • pobieranie próbek różnych komponentów środowiska

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie w celu pobierania próbek komponentów środowiska.
  Kontakt z odczynnikami chemicznymi ( rozpuszczalniki, kwasy itp.) oraz aparaturą analityczną.
  Praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W siedzibie Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Tryb. występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczona sprawnością ruchową (budynek 1-pietrowy bez wind i podjazdów; pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne – fizyka, chemia lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe – fizyka, chemia lub pokrewne
 • szkolenia z zakresu systemów zapewnienia jakości
 • znajomość metod badawczych
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca rozumieć literaturę fachową
 • 6-miesięczne doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty poświadczające spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Lipowa 16
  90-743 Łódź
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” nabór na stanowisko analityka – nr ogłoszenia 180773

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze:ok. 2000,00 zł. Przewidywany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2016 r. Każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych wyżej na podstawie art. 4 ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. ( Dz.U. 2014, poz. 1111 ze zm.). Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich ” wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrywaniu. W przypadku złożenia oferty droga pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu i adresu e-mail. Informujemy, iż na podstawie art.24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy z kandydatów ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm.). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 44 6486777
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  ________________________________________