Archiwum Sił Powietrznych w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • archiwista
 • w Sekcji Opracowywania, Udostępniania i Kwerend

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Sił Powietrznych
  ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja wniosków kwerendalnych,
 • udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • informowanie klientów o przechowywanym zasobie archiwalnym i sposobie załatwiania spraw,
 • opracowywanie zasobu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
  praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych,
  praca w pozycji siedzącej wymuszonej,
  kontakt z klientem (telefoniczny, bezpośredni).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko usytuowane na parterze budynku,
  praca w budynku zabytkowym, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  w pomieszczeniu wykonywania pracy oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub archiwum
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • rzetelność, dokładność, sumienność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność opracowywania i redagowania pism.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Sił Powietrznych
  1 Pułku Myśliwskiego 200
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
  z dopiskiem „Oferta pracy”

Inne informacje:

  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-862-278.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.