Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • Referatu ds. Logistycznych Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dołhobyczów
 • Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 15, 22-540 Dołhobyczów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie zestawień rozliczeniowych z zakresu zabezpieczenia logistycznego placówki
 • ewidencja składników majątkowych, sprzętowych i wyposażenia placówki
 • wykonywanie obowiązków inkasenta związanych z rozliczaniem bloczków mandatowych, terminowym rozliczaniem kwot pobranych z tytułu nałożenia grzywien
 • usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych usterek i uszkodzeń, wnioskowanie do przełożonych o wyłączenie z eksploatacji urządzeń i sieci grożących awarii, a także zgłaszanie stwierdzonych przypadków dewastacji i uszkodzenia mienia
 • nadzór nad stanem technicznym oraz prawidłową eksploatacją sprzętu transportowego, gospodarczego, kwaterunkowego, p. poż., budowlanego, mundurowego, żywnościowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe do siedziby NOSG, praca związana z obsługą logistyczną placówki oraz drogowego przejścia w Dołhobyczowie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer, faks, niszczarka,
  – miejsce pracy mieści się na parterze, budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie przez kandydata warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii
  • znajomość ustawy o Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1402) – w zakresie przepisów ogólnej działalności SG
  • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002r., Nr 20, poz. 201 z późn. zm.)
  • znajomość przepisów zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014r., poz. 120) – w zakresie obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku

wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacji (dozoru lub eksploatacji) G-1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną), G-2 (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30-10.00 i 12.30.-15.30 w dni robocze.

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 12.10.2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.