Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Opole

 • Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw kadrowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
  ul. Plebiscytowa 5
  45-361 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych, akt osobowych pracowników, ewidencji: czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, organizowaniem naborów na wolne stanowiska pracy oraz sporządzaniem ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej;
 • współpraca z Głównym Księgowym przy tworzeniu list płac, prowadzenie kasy w celu zabezpieczenia w środki finansowe na zakupy bieżące w inspektoracie oraz sporządzanie raportów kasowych;
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • rozliczanie zużycia paliwa w samochodzie służbowym w celu ustalenia prawidłowości jego eksploatacji;
 • organizowanie inwentaryzacji okresowych środków trwałych i wyposażenia oraz księgozbioru inspektoratu w celu zapewnienia zgodności stanu faktycznego z ewidencją księgową;
 • opracowywanie pism i projektów zarządzeń z zakresu realizowanych spraw;
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, samodzielna.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. Warunki architektoniczne budynku urzędu: budynek dwupiętrowy, stanowisko pracy usytuowane na I piętrze. Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadr/płac
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Kodeks pracy
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
  • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podróży służbowych
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność naliczania wynagrodzeń
  • znajomość obsługi komputera (Ms Office Word, Excel)
  • umiejętność planowania i organizacji pracy
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne
 • przeszkolenie z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Plebiscytowa 5
  45-361 Opole
  lub osobiście w sekretariacie (I piętro, pok.nr 2)

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie http://bip.kprm.gov.pl oraz http://bipwif.e-wojewoda.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (I piętro). W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77/453-98-24