Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw oceny laboratoryjnej materiału siewnego
 • w Wojewódzkim Laboratorium – Pracownia Oceny Nasion

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza laboratoryjna materiału siewnego,
 • wprowadzanie danych z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego do Zintegrowanego Systemy Informatycznego,
 • przeprowadzanie kalibracji urządzeń laboratoryjnych,
 • przygotowywanie prób testowych dla laboratoriów akredytowanych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na tym stanowisku polega na wykonywaniu badań analitycznych w warunkach laboratoryjnych, wiąże się z obsługą kiełkowników, szaf chłodniczych i wag laboratoryjnych. Praca wymaga szczególnej dokładności i sumienności. Na stanowisku nie występują substancje szkodliwe ani warunki uciążliwe. Praca wykonywana jest w odzieży roboczej (fartuch) i obuwiu roboczym. Dane z analizy wprowadzane są do systemu informatycznego (obsługa komputera).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracownia Oceny Nasion mieści się na pierwszym piętrze budynku Laboratorium. Wejście znajduje się na parterze, windy nie ma. Toalety są dostępne na miejscu. Wejście do budynku oraz pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W pomieszczeniach biurowych – sprzęt komputerowy, telefony, fax. Pomieszczenia są dobrze oświetlone.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze lub biologiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o nasiennictwie,
  • znajomość metodyk badawczych,
  • znajomość ustawy o ochronie roślin,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub ogrodnicze,
 • specjalizacja z zakresu nasiennictwa,
 • znajomość przepisów ISTA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Na ofercie proszę zamieścić dopisek „Oferta na stanowisko Asystenta PON ” Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
  Proponowane wynagrodzenie: 1850 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.