Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • w Dziale Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul.Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej
  ul. Warszawska 109
  10-702 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przegląd zlecenia badania, rejestracja próbek w książce badań,
 • prawidłowe zabezpieczenie próbek do badań przed, w trakcie i po wykonaniu badania,
 • przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych,
 • wykonywanie analiz chemicznych w zakresie:oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego, oznaczania zawartości metali,wapń, magnez, sód, potas, miedź, cynk, żelazo, mangan metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej (FAAS)
 • przygotowanie odczynników do analiz chemicznych, dokonywanie zapisów w kartach przychodu i rozchodu odczynników, sprawdzanie terminu ich ważności, zgłaszanie potrzeb zakupu brakujących odczynników, materiałów odniesienia i testów,
 • prowadzenie bieżących zapisów w dokumentacji zwiążanej z funkcjonowaniem pracowni,
 • udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca laboratoryjna polegająca na wykonywaniu badań chemicznych pasz i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Obsługa wyposażenia pomiarowo-badawczego w zakresie wykonywanych analiz np.:ASA. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Pracownia zlokalizowana na I piętrze. Wykonywane czynności dotyczące badań pod osłoną digestorium. Kontakt z odczynnikami chemicznymi i truciznami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe przyrodnicze preferowane lekarz weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o Inspekcji weterynaryjnej

wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnego formułowania wniosków w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
 • posiadanie wiedzy warunkującej odpowiedni poziom merytoryczny wykonywanych badań,
 • znajomość dokumentów odniesienia do właściwej realizacji badań,
 • przestrzeganie terminów dotyczacych wykonywanych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  SEKRETARIAT
  „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – asystent (umowa na zastępstwo)”

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomione listownie lub e-mail. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pid nr tel. 89 524 14 87 w godz. 7.30 – 14.30.