Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw obsługi sekretarsko-kancelaryjnej
 • w Wydziale Ustalania Świadczeń III w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • ul. Powstańców Wlkp. 7
  85-090 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja korespondencji wpływającej w dziennikach w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w zespole
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki
 • porządkowanie i opisywanie akt jawnych
 • identyfikowanie świadczeniobiorców poprzez system informatyczny
 • obsługa urządzeń technicznych
 • zaopatrywanie pracowników w materiały piśmienno-biurowe

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wejście do miejsca wykonywania zadań oraz pomieszczenia zespołu nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdów, są schody. Toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Bariery architektoniczne: wąskie przejścia miedzy sprzętem biurowym. Miejsce pracy znajduje się na wysokim parterze, wejście po wąskich schodach.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) praca biurowa,
  2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dzień,
  4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
  6) praca do wysokości 3 m.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarki lub w kancelarii,
 • policealne studium sekretarek lub asystentek
 • znajomość zasad związanych z archiwizacją dokumentów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  18-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa


Inne informacje:

  Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

  Proponowane wynagrodzenie to 1873,84 zł brutto + ew. wysługa lat.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.