Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw ustalania prawa do świadczeń
 • w Wydziale Ustalania Świadczeń III w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. J.Kochanowskiego 2a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych w Systemie Informatycznym „EMERYT”
 • ustalanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych
 • bezpośrednia obsługa świadczeniobiorców
 • realizacja tytułów egzekucyjnych dotyczących świadczeniobiorców

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) praca biurowa,
  2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  3) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej
  4) praca do wysokości 3 m, praca wymaga wchodzenia na dwustopniową drabinkę,
  5) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  6) oświetlenie naturalne i sztuczne
  7) stres związany z codzienną obsługą interesantów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy znajduje się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji. Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, chociaż samo miejsce pracy podsiada wiele barier architektonicznych (schody, wąskie korytarze i drzwi). W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w zakresie zaopatrzenia emerytalno-rentowego lub w administracji państwowej
 • dobra znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Polcji (…)
 • dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • przeszkolenie w zakresie Systemu Informatycznego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu prac zleconych)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Inne informacje:

  Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.

  Proponowane wynagrodzenie to ok. 1873,84 zł brutto + ew. wysługa lat.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.