Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent laboratoryjny
 • do spraw diagnostycznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa Wesoła
  tel. 22 773-59-08

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji organizmów szkodliwych z zastosowaniem metod biologicznych i biochemicznych,
 • przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wykonywanych badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującym system zarządzania laboratorium,
 • obsługa badanych próbek w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca laboratoryjno – biurowa przy mikroskopie i monitorze ekranowym, wymagająca kontaktu z odczynnikami chemicznymi, używanie sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Laboratorium mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku. Toalety dostępne na miejscu. Wejście do budynku, pomieszczenia laboratoryjne i biurowe oraz sanitarno – higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach laboratoryjnych – sprzęt laboratoryjny, sprzęt komputerowy, telefony. Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość specyfiki pracy laboratoryjnej i metod badawczych stosowanych przy wykrywaniu i identyfikacji patogenów roślinnych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komutera i urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu rolniczym, ogrodniczym lub pokrewnym,
 • język obcy: angielski/niemiecki na poziomie podstawowym,
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ŻÓŁKIEWSKIEGO 17
  05-075 WARSZAWA

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1873,84 zł.
  Na ofercie proszę zamieścić dopisek: ” oferta na stanowisko asystent laboratoryjny ogłoszenie nr…”. Wymagane oświadczenia muszą być obowiązkowo podpisane własnoręcznym podpisem.
  Będziemy kontaktować się tylko z kandydatami, którzy przejdą pozytywnie wstępną weryfikację ( prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej). Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. – dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie WIORiN w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min.3 miesięcy od zakończenia naboru.