Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
 • do spraw badań mikrobiologicznych środków spożywczych oraz diagnostyki włośnicy
 • w Pracowni Badań Mikrobiologicznych Środków Spożywczych i Diagnostyki Włośnicy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  ul. Droga Męczenników Majdanka 50
  20-325 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • diagnozowanie badań mikrobiologicznych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod nadzorem kierownika pracowni
 • opracowywanie i przekazywanie wyników z badań kierownikowi pracowni do sprawdzenia i zatwierdzenia
 • sporządzanie sprawozdań z badań i przekazywanie ich kierownikowi
 • kontrolowanie przechowywania i stosowania szczepów wzorcowych w celu zapewnienia odpowiedniego sterowania jakością badań pod nadzorem kierownika pracowni
 • sprawdzanie żyzności pożywek stosowanych w pracowni Mśs w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanych badań
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Praca z materiałem zakaźnym.
  • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Droga Męczenników Majdanka 50 nie jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających kłopoty z poruszaniem się.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej – mikrobiologia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze wykonywanych zadań – mikrobiologii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych lub stresowych

wymagania dodatkowe

 • dodatkowe szkolenia z zakresu mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej
 • znajomość zasad związanych z pracą w systemie zarządzania jakością w laboratorium

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Droga Męczenników Majdanka 50
  20-325 Lublin
  lub składać osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

Inne informacje:

  Dokumenty muszą być opatrzone wyraźnym dopiskiem na kopercie: Asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej – oferta pracy z podanym numerem ogłoszenia. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  W przypadku dokumentów złożonych osobiście w sekretariacie – decyduje data dostarczenia oferty do urzędu. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową- decyduje data stempla pocztowego.
  Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru o czym będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem.
  W ciągu 14 dni od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 744-28-85 oraz na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie http://www.wiw.lublin.pl/bip/