Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
 • Pracownia Analityki Chemicznej Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie
  71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie badań chemicznych produktów spożywczych i paszowych metodami instrumentalnymi i klasycznymi w zakresie świadczonych usług laboratoryjnych.
 • Przygotowywanie próbek do badań laboratoryjnych.
 • Prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w celu udokumentowania toku badania.
 • Opracowywanie wyników badań.
 • Opracowywanie i realizacja procedur i instrukcji badawczych.
 • Wdrażanie nowych metodyk badawczych.
 • Uczestniczenie w realizacji przyjętego i wdrażanego w laboratorium systemu zarządzania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca laboratoryjna w godzinach 7,15 – 15,15,
  – wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,
  – kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi,
  – obsługa sprzętu laboratoryjnego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu,
  – brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
  – miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na czwartym piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego z windą.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie chemiczne lub biotechnologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego minimum 3-miesięczny staż w laboratorium chemicznym posiadającym akredytację wg normy PN-EN ISO 17025, znajomość chemicznych (klasycznych i instrumentalnych ) metod badawczych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • umiejętność pracy w zespole.
  • umiejętność organizowania i planowania pracy,
  • zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu jakości w laboratorium wg PN-EN ISO 17025.
 • Znajomość analitycznego postępowania z próbkami produktów spożywczych i paszowych.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń,

Termin składania dokumentów:

  06-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca
  od daty zakończenia naboru. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898220,
  ( 091 ) 4898211 , (091) 4898221.