Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • audytor wewnętrzny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie rocznych planów audytu na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz tworzenie sprawozdań z ich realizacji
 • przeprowadzanie zadań audytowych, w tym analizy ryzyka, opracowanie programu powierzonych zadań audytowych oraz ocena stanu faktycznego badanych obszarów
 • formułowanie rekomendacji dla Kierownictwa GIW, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru
 • prowadzenie akt stałych prowadzonych spraw
 • realizacja audytów zleconych przez jednostki zewnętrzne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami lub budynkami (ul. Żurawia 22 i Wspólna 30).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na V piętrze budynku przy ul. Wspólnej 30. Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy i ruchome platformy do transportu wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Korytarze ze względów przeciwpożarowych dzielone drzwiami z samozamykaczami. Oświetlenie naturalne (okna dachowe)
  i sztuczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • znajomość przepisów o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz Inspekcji Weterynaryjnej
  • kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość
  • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, analitycznego myślenia, radzenia sobie ze stresem, praktycznego stosowania prawa, właściwej argumentacji, podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenia strategicznego

wymagania dodatkowe

 • 2 lata stażu pracy w komórce audytu wewnętrznego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  08-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Weterynarii
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo.
  Proponowane wynagrodzenie: ok. 2300 zł brutto.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca
  Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74