Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • audytor wewnętrzny
 • do spraw audytu wewnętrznego
 • w Zespole ds. Audytu Wewnętrznego KSP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zadań zapewniających w oparciu o obowiązujące przepisy procedury oraz międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego,
 • realizowanie czynności doradczych,
 • monitorowanie realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdania z audytu, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 • dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie działania Komendy Stołecznej Policji, analizy zasobów osobowych komórki oraz określanie cyklu audytu,
 • sporządzanie okresowych informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,
 • opracowywanie i aktualizowanie Karty Audytu Wewnętrznego oraz Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji,
 • współpraca z audytorami wewnętrznymi Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich Policji, a także podmiotami uprawnionymi do kontroli w jednostkach Policji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przy oświetleniu mieszanym.
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
  • bardzo dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych,
  • umiejętność: pracy pod presją czasu, analitycznego myślenia, interpretowania i stosowania przepisów prawa w praktyce, podejmowania decyzji, jasnego formułowania wniosków i opinii, argumentowania,
  • asertywność, komunikatywność, kreatywność i dokładność,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego lub przeszkolenie w zakresie audytu wewnętrznego,
 • doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytu wewnętrznego lub kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • umiejętność kierowania zespołem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy ZAW-3/IV/15”.


Inne informacje:

  Inne informacje: Uwaga ! UMOWA NA CZAS OKREŚLONY – ZASTĘPSTWO
  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.