Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • audytor wewnętrzny
 • w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  ul. Małopolska 47
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki w tym: w służbie wspomagającej, prewencyjnej i kryminalnej;
 • planowanie audytu opartego na analizie ryzyka w tym sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i podległych jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie realizacji zadań zgodnie z zatwierdzonym planem;
 • realizacja czynności doradczych ukierunkowanych na usprawnienie funkcjonowania jednostki, ograniczenia ryzyka działalności oraz analizy systemów zarządzania i kontroli we wszystkich obszarach jej funkcjonowania;
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wdrożenia zatwierdzonych rekomendacji;
 • realizację audytów zleconych przez uprawnione organy publiczne;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, a także informacji z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 • dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Praca samodzielna wykonywana w biurze oraz terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o Policji, Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość standardów audytu wewnętrznego oraz zasad i metodologii przeprowadzania audytu,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej z uwzględnieniem służb mundurowych,
  • odporność na stres,
  • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego lub kontroli,
 • ukończone szkolenia z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, administracji publicznej, środków unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia audytora wewnętrznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających ukończone studia podyplomowe i szkolenia,
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozszerzonego postępowania sprawdzającego do kategorii ściśle tajne.

Termin składania dokumentów:

  29-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47, pok. 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 13/2015”

Inne informacje:

  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  – Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  – Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261 lub (091) 82-11-235.