Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • audytor wewnętrzny
 • w Jednoosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Drzymały 22
  45-342 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Urząd Kontroli Skarbowej
  Ul. Drzymały 22
  45-342 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie zadań audytowych w zakresie badania systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie,
 • Przeprowadzanie i koordynacja czynności doradczych, w tym zgłaszanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
 • Ustalanie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz dokonywanie ich okresowego przeglądu,
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego,
 • Opracowanie, na podstawie wyników analizy ryzyka, w porozumieniu z Dyrektorem Urzędu, rocznego planu audytu wewnętrznego w celu optymalnego wyboru zadań audytowych,
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za dany rok w celu przedłożenia Dyrektorowi Urzędu oraz Ministrowi Finansów, a także sporządzanie miesięcznych raportów z realizacji planu audytu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie urzędu,
  • praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
  • budynek Urzędu przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),
  • Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • posiadanie uprawnień biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
  • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość przepisów prawa w zakresie audytu wewnętrznego i jednostek sektora finansów publicznych,
  • wiedza z zakresu kontroli skarbowej i procedur administracyjnych,
  • umiejętność samodzielnej pracy.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 2 lata pracy w administracji skarbowej lub kontroli wewnętrznej
 • pozostałe wymagania dodatkowe:
 • kursy i przeszkolenia w zakresie: audytu wewnętrznego, audytu SZBI, BT, finansów publicznych, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętności analityczne, komunikatywność, odporność na stres, wnikliwość i rzetelność, kreatywność i inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
  ul. Drzymały 22
  45-342 Opole

Inne informacje:


  W ofercie należy podać dane kontaktowe –adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie oraz e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
  w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-77) 401-78-14
  Informacje o warunkach zatrudnienia, pomocnicze wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy można znaleźć na stronie BIP UKS www.opole.kskarbowa.gov.pl w zakładce Praca.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.