Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • audytor wewnętrzny
 • samodzielne stanowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola działalności związanej z pełnieniem funkcji dysponenta II stopnia,
 • kontrola gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów i wydatków Inspektoratu jako dysponenta III stopnia,
 • kontrola gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Inspektoratu,
 • kontrola gospodarki środkami trwałymi Inspektoratu,
 • kontrola gospodarki środkami obrotowymi Inspektoratu,
 • kontrola gospodarki finansowej w jednostkach podległych Wojewódzkiemu Lekarzowi, wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu, krajowe podróże służbowe, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer.
  Praca w budynku piętrowym – na I piętrze.
  Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 7 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w służbach finansowych, w tym min. 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia biegłego rewidenta lub dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • znajomość ustawy o rachunkowości,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • samodzielność,
  • rzetelność i dokładność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia,
 • kserokopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje:775417209