Urząd Morski w Słupsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • bosman portu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Słupsku
  al. Sienkiewicza 18
  76 – 200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ustka
 • Kapitanat Portu
  76 – 270 Ustka
  ul. Marynarki Polskiej 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, przestrzeganiem przepisów portowych i innych zarządzeń porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i porządku portowego;
 • kontrola jednostek pływających pod kątem spełniania wymogów określonych w Karcie Bezpieczeństwa;
 • nadzór i kontrola w zakresie stanu techniczno – eksploatacyjnego urządzeń hydrotechnicznych;
 • koordynacja ruchu jednostek w porcie i na redzie – regulowanie ruchem jednostek na redzie i na wejściu i wyjściu do/z portu;
 • kontrola działania na obszarze portu i redy: urządzeń oznakowania nawigacyjnego, urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń oświetlenia portowego;
 • obsługa radiotelefonu, prowadzenie zapisów w Dzienniku Portowym, stały nasłuch UKF;
 • przekazywanie codziennej informacji o warunkach hydrometeorologicznych oraz wydarzeniach w porcie do IMRM;
 • współudział w akcjach ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w równoważnym (12-godzinnym) systemie czasu pracy – także w nocy, soboty, niedziele i święta, obchód terenów portowych, kontrola nabrzeży i jednostek pływających, wchodzenie z nabrzeża na jednostki pływające

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, stały nasłuch radiowy; występują bariery architektoniczne; praca na piętrze, schody, brak windy, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak odpowiedniej szerokości drzwi.

  Inne
  Kontrola terenów portowych, nabrzeży i jednostek pływających bez względu na występujące warunki atmosferyczne, także przy stanie oblodzenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie – preferowane wykształcenie o profilu morskim
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką morską
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF;
  • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo obserwatora radarowego wydane po 24.08.2000 r.;
  • ważne świadectwo zdrowia dla marynarzy wydane przez uprawnionego lekarza;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • dyplom lub świadectwo wydane na podstawie Konwencji STCW na poziomie operacyjnym lub pomocniczym w dziale pokładowym;
 • dyplom w żegludze krajowej lub dyplom w rybołóstwie morskim;
 • znajomość przepisów związanych z administracją morską;
 • doświadczenie w pracy w administracji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia wymagane na stanowisku, wskazane w ogłoszeniu;
 • kopie posiadanych świadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski
  Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/ odesłanie/ zniszczenie). W przypadku braku informacji dokumenty zostaną zniszczone. Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne oraz złożone lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów). Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie. Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej i znajomości języka angielskiego. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60 % zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.
  Wynagrodzenie zasadnicze 2668,35 zł wg mnożnika 1,424 + dodatek stażowy.