Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • bosman portu
 • w Kapitanacie Portu Dziwnów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dziwnów
 • Urząd Morski w Szczecinie
  Kapitanat Portu Dziwnów
  ul. Przymorze 4
  72-420 Dziwnów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi oraz nadzoru przeciwpożarowego w porcie Dziwnów
 • prowadzenie nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej na przydzielonym kanale UKF oraz dyżuru telefonicznego, w szczególności informowanie o warunkach hydrometeorologicznych i niebezpieczeństwach nawigacyjnych
 • prowadzenie Dziennika Portowego i Dziennika Ruchu Statków,
 • przeprowadzanie kontroli stanu technicznego i wyposażenia nabrzeży (urządzenia cumowniczych, odbojowe, sprzęt ratunkowy) i infrastruktury portowej
 • przeprowadzanie kontroli dokumentów statkowych i załogowych jednostek pływających
 • przeprowadzanie dochodzeń w sprawie wypadków morskich dla Izby Morskiej i Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
 • zabezpieczenie mienia znalezionego w morzu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, praca przy sprzęcie komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne, nietypowe godziny pracy (praca zmianowa)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak toalet oraz podjazdów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w gospodarce morskiej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • znajomość Przepisów Portowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. 2013 r., poz.2932 ze zm.)
  • znajomość Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz. U. 2013 poz. 934)
  • znajomość Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 2015, poz. 611)
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • świadectwo operatora UKF
 • świadectwo marynarza
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 609 69 34 60 Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.