Archiwum Państwowe w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • dokumentalista
 • do spraw digitalizacji w pracowni mikrofilmowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Gdańsku
  ul. Wałowa 5
  80-858 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie fotografii cyfrowych
 • skanowanie dokumentów / negatywów
 • obróbka graficzna skanów
 • zarządzanie masowe plikami graficznymi
 • znajomość systemów operacyjnych Windows
 • podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux/ Unix
 • podstawowa znajomość protokołów stosu TCP/IP
 • konfiguracja programów do obsługi protokołów FTP/sFTP

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Praca
  w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa .

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w tematyce fotografii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi programów graficznych : Photoshop, GIMP, Coreldraw, Lightroom
  • dobra znajomość komputera i obsługi programów Microsoft Word, Excel, Access
  • umiejętność dobrej organizacji pracy
  • umiejętność obsługi aparatów cyfrowych oraz skanerów komputerowych wieloformatowych, obsługa studia fleshowego
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • bardzo wysoka kultura osobista
 • umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Gdańsku
  ul. Wałowa 5
  80-858 Gdańsk

Inne informacje:

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe : adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Oferty otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego ) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58)301-74-63 wew. 41.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans
  i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.