Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • drogomistrz
 • do spraw utrzymania i nadzoru
 • w Rejonie w Ostródzie Oddziale GDDKiA w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostróda
 • Oddział w Olsztynie
  Rejon w Ostródzie
  ul. Paderewskiego 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie objazdów i kontrola drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrola pasa drogowego pod kątem jego ochrony, kompletowanie danych o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • kontrola robót utrzymaniowych i zgłaszanie uwag w zakresie tych kontroli przełożonemu,
 • kontrola robót zleconych w drodze przetargów,
 • prowadzenie i koordynacja prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przygotowywanie danych do robót, aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie/biurze – 80%/20%,
  – praca pod ruchem drogowym,
  – praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej w okresie pełnienia objazdów
  i dyżurów ZUD,
  – stres związany z działaniem pod presją czasu,
  – wyjazdy szkoleniowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
  – budynek Obwodu Drogowego nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne drogowe lub budowlane.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym,
  • wiedza z rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  • podstawowa obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wyższe inżynierskie drogowe lub budowlane.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (kopie prawa jazdy, zaświadczenia, certyfikaty).
 •  kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn

Inne informacje:


  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test z wiedzy ogólnej (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
  – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów (do 5), którzy uzyskają najwyższą punktację.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505,z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (89) 521 28 29.