Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • drogomistrz
 • do spraw utrzymania i nadzoru
 • w Rejonie w Bożej Woli Oddziału GDDKiA w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział w Warszawie,
  ul. Mińska 25,
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Boża Wola
 • GDDKiA Oddział w Warszawie
  Rejon w Bożej Woli
  Boża Wola 18a
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  (Rejon w Bożej Woli oraz teren działania Oddziału w Warszawie)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie objazdów i kontrolowanie dróg pod względem ich stanu technicznego oraz odwodnienia i oznakowania,
 • kontrolowanie pasa drogowego pod kątem jego ochrony,
 • kontrolowanie robót zleconych w drodze przetargów,
 • zbieranie danych o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z Policją w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przygotowywanie danych do robót i aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich,
 • kontrolowanie robót utrzymaniowych, zgłaszanie uwag w zakresie tych kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, użytkowanie samochodu służbowego, objazdy dróg, udział w dyżurach akcji zimowej, praca w godzinach nocnych,
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne drogowe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • podstawowa obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat.B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „DROGRBW”)
Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej
  maksymalnie 1,87

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71