Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • drogomistrz
 • w Obwodzie Drogowym w Kobylnicy w Rejonie w Słupsku w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk Oliwa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
 • Obwód Drogowy Kobylnica
  76-200 Słupsk ul. Sportowa 28

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie objazdów i kontroli dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrolowanie pasa drogowego pod kątem jego ochrony, kompletowanie danych o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • kontrola robót utrzymaniowych,
 • kontrola robót zleconych w drodze przetargów,
 • współpraca z Policją w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przygotowywanie danych do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności w związku z częstymi zdarzeniami na drodze
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego samochodem służbowym, nieprzystosowanym do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  – praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki, kserokopiarki),
  – czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak podjazdów, wind oraz przystosowanych toalet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • dobra obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • branżowe szkolenia specjalistyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopia prawa jazdy,
 •  kopia dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia w drogownictwie,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk Oliwa

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,65
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 059 842-94-93