Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Małopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • dyrektor delegatury
 • w Tarnowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  31-752 Kraków, Ul. Ujastek 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnów
 • 33-100 Tarnów Al. Solidarności 5-9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Delegatury w Tarnowie realizującej na terenie Delegatury zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270);
 • współdziałanie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie przeprowadzania sprawdzianu uczniów klas VI szkół podstawowych, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wspomaganie działań dyrektorów szkół i nauczycieli w tym zakresie;
 • koordynowanie na terenie Delegatury zleconych skarg i wniosków, formułowanie propozycji pism, decyzji i postanowień Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz realizowanie zadań zleconych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
 • wspomaganie Małopolskiego Kuratora Oświaty w realizacji regionalnej polityki oświatowej, systematycznie współpracowanie z jednostkami samorządu terytorialnego, reprezentowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty w czasie lokalnych uroczystości;
 • wykonywanie zadań z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli w celu realizacji zadań Małopolskiego Kuratora Oświaty wynikających z ustawy Karta Nauczyciela: awans zawodowy, udział w ocenie pracy dyrektora, odwołania od oceny pracy i oceny dorobku zawodowego, konkursy;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjoinalnej nad pracownikami administracyjnymi Delegatury w zakresie wykonywanych przez nich obowiazków i przestrzegania dyscypliny pracy, sprawowanie pieczy nad majątkiem Kuratorium Oświaty pozostającym w dyspozycji Delegatury; sprawowanie nadzoru nad magazynem zamiejscowym Archiwum Zakładowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kierowanie Delegaturą , w tym zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych związanych z reprezentowaniem Małopolskiego Kuratora Oświaty poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach, także poza urzędem, uzgodnieniach konferencjach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się na trzecim i szóstym piętrze w budynku przy al. Solidarności 5-9 (jest winda z podjazdem).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z edukacją na stanowisku pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej lub 5 letni staż pracy w szkole wyższej, w przypadku nauczyciela akademickiego wymagane jest potwierdzenie statusu nauczyciela akademickiego,
  • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej lub 5 letni staż pracy w szkole wyższej, w przypadku nauczyciela akademickiego wymagane jest potwierdzenie statusu nauczyciela akademickiego,
  • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami albo w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,

wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość prawa oświatowego, problematyki nadzoru pedagogicznego i kpa,
 • umiejętności kierownicze,
 • komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia,
 • zaświadczenie potwierdzające ewentualne zatrudnienie w szkole lub placówce, jeśli kandydatka/kandydat pozostaje w zatrudnieniu,
 • w przypadku nauczycielki/nauczyciela akademickiego zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole wyższej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125 poz. 869),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia szkolenia w zakresie ewaluacji w nadzorze pedagogicznym.

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Ujastek 1
  31-752 Kraków

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 448-11-24.
  Kandydatki//kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przy składaniu dokumentów proszę podać numer ogłoszenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4897,47 zł. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 m-ca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną komisyjnie zniszczone.