Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • ekspert nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Za Dworcem 3a
  77-400 Złotów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Złotów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z oddawaniem obiektów budowlanych do użytku
 • prowadzenie działalności kontrolnej polegającej na przeprowadzaniu wymaganych prawem obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych
 • prowadzenie działalności inspekcyjno – kontrolnej w zakresie przestrzegania i stosowania prawa budowlanego przez uczestników procesu inwestycyjnego, utrzymania obiektów budowlanych oraz opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz przygotowywanie projektów aktów administracyjnych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontrole terenowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – urządzenia pomiarowe, komputer

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kat.B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Za Dworcem 3a
  77-400 Złotów

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.