Urząd Morski w Słupsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny inspektor
 • w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Słupsku
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Inspektoratu OW oraz nadzór nad poprawną i terminową realizacją zadań przypisanych poszczególnym pracownikom OW i Obwodom Ochrony Wybrzeża;
 • planowanie wieloletnich działań z zakresu hydrotechnicznej i biologicznej ochrony brzegu morskiego oraz gospodarki leśnej;
 • zatwierdzanie i koordynowanie zadań planowanych do realizacji z zakresu wieloletniego
 • planowanie realizacji prac naukowo-badawczych;
 • koordynowanie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej na terenie pasa technicznego;
 • procedowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działalności Inspektoratu OW oraz zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych dotyczących działań realizowanych przez Inspektorat OW;
 • odpowiedzialność za współpracę Urzędu Morskiego z innymi jednostkami administracji, koordynowanie pozyskiwania i gromadzenia materiałów obserwacyjno-pomiarowych w dziedzinie ochrony brzegów morskich;
 • analiza i ocena pracy podległych pracowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – działanie pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie.
  Bariery architektoniczne:
  – schody,
  – brak windy,
  – brak podjazdu,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet,
  – brak drzwi odpowiedniej szerokości.
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe (ochrona środowiska, budownictwo – hydrotechniczne lub morskie, leśnictwo)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, prawa wodnego oraz zamówień publicznych;
  • obsługa programów komputerowych MS Office;
  • doświadczenie w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych;
  • umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • szkolenia w zakresie: ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • studia podyplomowe w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych;
 • obsługa oprogramowania w zakresie geograficznych systemów informacji przestrzennej;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie posiadanych świadectw pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski – sekretariat
  Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). W przypadku braku informacji dokumenty zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy. Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów). Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie. Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O ostatecznym wyborze kandydatki/kandydata zdecyduje Dyrektor Urzędu.
  Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 4500 zł + dodatek stażowy.