Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
  ul. Piłsudskiego 1
  19-300 Ełk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ełk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej.
 • Analiza dochodów i wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej.
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, płatności wobec kontrahentów oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 • Planowanie budżetu Komendy Powiatowej.
 • Kontrola wydatkowania środków publicznych.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –15.30, praca w siedzibie Komendy Powiatowej.
  Wyjazdy służbowe i szkolenia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  narzędzia i materiały pracy- komputer, kserokopiarka, niszczarka,
  oświetlenie sztuczne i naturalne.
  praca na drugim piętrze,
  przed budynkiem brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
  • praktyczna znajomość zagadnień księgowych
  • znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek budżetowych
  • znajomość programów finansowo-księgowych
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej.
 • Dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Piłsudskiego 1
  19-300 Ełk
  lub osobiście w sekretariacie (I piętro pok. 106 w godzinach od 8.00-15.00)

Inne informacje:

  1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Dokumenty pozostałych osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, za wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy złożyli wniosek o zwrócenie im przedłożonych dokumentów, po upływie trzech miesięcy po zakończeniu naboru zostają zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Lista osób spełniających wymogi formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy i stronie internetowej KP PSP w Ełku www.straz.elk.pl
  4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 876217100