Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • Biurze Budżetowo-Księgowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja realizacji zadań w zakresie finansowo-księgowym oraz realizacji dochodów
 • prowadzenie rachunkowości urzędu,
 • nadzorowanie opracowywania sprawozdań budżetowych sporządzanych dla dysponenta wyższego stopnia,
 • prowadzenie spraw finansowych urzędu w ramach środków budżetowych będących w jego dyspozycji,
 • nadzorowanie przepływu środków w kasie urzędu,
 • nadzorowanie prowadzenia spraw z tytułu poboru niepodatkowych dochodów budżetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się
  po budynku (schody).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości albo ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej oraz co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości albo wpis do rejestru biegłych rewidentów albo certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, o podatku dochodowym od osób fizycznych, kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawa,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakietu MS Office).

wymagania dodatkowe

 • dwa lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymaganą praktykę i doświadczenie zawodowe we wskazanych obszarach,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 • kopia certyfikatu księgowego upoważniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  (decyduje data wpływu do MUW)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.