Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • do spraw finansowo-kadrowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy, ul.Parkowa 28, 39-200 Dębica

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dębica
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy, ul.Parkowa 28, 39-200 Dębica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki
 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • sporządzenie sprawozdań GUS oraz sprawozdań wynikających z ustawy o służbie cywilnej
 • opracowywanie planu dochodów i wydatków jednostki
 • sporządzanie list płac i dokumentów związanych z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie spraw kadrowych jednostki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w siedzibie inspektoratu
  -praca siedząca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu mieści się na V piętrze z windą; toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
  • znajomość przepisów dot.klasyfikacji budżetowej: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość prawa pracy, ustaw o ubezpieczeniach społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i kadrach
 • sumienność, dokładność, umiejetnośc organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających praktykę zawodową

Termin składania dokumentów:

  06-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy
  Parkowa 28
  39-200 Dębica

Inne informacje:

  – oferty niekompletne i nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru
  – osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 683-40-30