Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Piastowska 9
  78-100 Kołobrzeg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kołobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, wskazanie sposobu ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych oraz wprowadzanie je do systemu FK; Innicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesów windykacji należności
 • monitorowanie poziomu i prawidłowości wykonania budżetu, sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją planu finansowego z zachowaniem zasad obowiązujących w przepisach oraz opracowanie projektu budżetu Inspektoratu w ceku zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w kolejnym roku budżetowym
 • prowadzenie rozliczeń pracowników w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem (program kadrowo-płacowy GRATYFIKANT-GT, PŁATNIK) i spządzanie sprawozdań statystycznych w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • prowadzenie całościowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników (ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów, badań okresowych itp.) i zapewnienie prawidłowej realizacji procesów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników
 • ewidencjonowanie mienia stanowiącego własność Inspektoratu oraz sprawowanie pieczy nad prawidłowym ujęciem wartości mienia w księgach rachunkowych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie
 • opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych, które regulują przebieg procesów związanych z ewidencją księgową, funkcjonowaniem organizacji, gospodarką mieniem oraz zarządzaniem kadrami
 • nadzorowanie współpracy z innymi jednostkami w zakresie realizacji umów o świadczenia różnych usług dla Inspektoratu (inicjowanie prac nad przedłużeniem umów, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i instytucji współpracujących w poszczególnych zakresach)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na 2 piętrze budynku, brak windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługa komputera

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, finansowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym w jednostkach budżetowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przy wykształceniu wyższym ekonomicznym lub podyplomowym ekonomicznym- doświadczenie na stanowisku księgowym w jednostkach budżetowych 3 lata
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o ubezpieczeniach społecznych
  • znajomość przepisów Kodeksu pracy
  • umiejętność szybkiego i analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość programu kadrowo-płacowego GRATYFIKANT-GT, PŁATNIK

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności

Termin składania dokumentów:

  22-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Piastowska 9
  78-100 Kołobrzeg

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.